Weaving, Chinantla, Mexico-Tia Stephanie Tours

Weavers in Chinantla, Mexico use gorgeous vivid colors. Photo credit Tia Stephanie Tours

Weavers in Chinantla, Mexico use gorgeous vivid colors. Photo credit Tia Stephanie Tours

Leave a Comment